Les presents Condicions Generals de Reserva (d’ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre ALBA CASTELLVI MIQUEL i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que ALBA CASTELLVI MIQUEL posa a la seva disposició a la seva pàgina web www.albacastellvi.cat.

La reserva a través del lloc web d’ALBA CASTELLVI MIQUEL suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de la pàgina, d’aquestes condicions, així com també de les condicions d’ús establertes per a la navegació de l’usuari per les pàgines propietat d’ALBA CASTELLVI MIQUEL.

Aquestes condicions seran aplicable sense perjudici de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables para cada cas concret.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre ALBA CASTELLVI MIQUEL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

ALBA CASTELLVI MIQUEL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant, ALBA CASTELLVI MIQUEL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma adient.

Informació prèvia a la reserva

ALBA CASTELLVI MIQUEL informa que el procediment de reserva a través de la seva pàgina web ve detallat a l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva.

Tanmateix, ALBA CASTELLVI MIQUEL informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús que disposa en la mateixa web.

Per la reserva amb ALBA CASTELLVI MIQUEL a través del seu website, l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i les Condicions Generals. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web d’ALBA CASTELLVI MIQUEL i la contractació per mitjà d’aquests. L’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Una vegada efectuada la reserva l’usuari visualitzarà la confirmació de la seva reserva en pantalla, podent imprimir aquesta com a comprovant de la reserva efectuada.

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

Funcionament de la reserva

Oferta de reserves i referència de preus

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, ALBA CASTELLVI MIQUEL ofereix a l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques i preus. No obstant això, ALBA CASTELLVI MIQUEL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquestes. D’aquesta forma, els serveis oferts a cada moment per la website d’ALBA CASTELLVI MIQUEL es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. De igual manera, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l’accés als serveis esmentats.

Indicació dels preus

Cada possible reserva tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, ALBA CASTELLVI MIQUEL ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir el cobrament de la reserva.

Disponibilitat

La disponibilitat de les ofertes per ALBA CASTELLVI MIQUEL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que ALBA CASTELLVI MIQUEL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar complerta en aquell moment. En aquest supòsit, ALBA CASTELLVI MIQUEL remetrà un e-mail al client informant-li de la impossibilitat de la disponibilitat de l’oferta.

Formes de pagament

ALBA CASTELLVI MIQUEL sol·licita en les reserves a través de la seva pàgina web les dades d’una targeta de crèdit, titular de reserva, per garantir l’efectivitat d’aquesta. 

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Tanmateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit seran introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no seran introduïdes ni registrades en cap servidor d’ALBA CASTELLVI MIQUEL.

Al pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Cancel·lació de la reserva

Si la cancel·lació s’efectua amb més de 24 hores d’antelació ALBA CASTELLVI MIQUEL farà un abonament del 50% de la quantitat pagada. Si la cancel·lació s’efectua amb menys de 24 hores d’antelació, es facultarà a ALBA CASTELLVI MIQUEL a carregar al número de targeta de crèdit facilitada la totalitat de l’import a satisfer.

En cas d’un imprevist, i sempre que es tracti d’un motiu justificat, es podrà canviar la reserva per una altra data disponible. El canvi no comportarà cap penalització, excepte que es realitzi més de 3 vegades, en la qual s’haurà d’abonar la totalitat de la reserva.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats a la reserva, sempre que no s’hagi disposat el contrari. 

ALBA CASTELLVI MIQUEL abonarà el 50% de les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals de la data de recepció de la cancel·lació de la reserva sempre que aquesta s’hagi comunicat amb més de 24 hores d’antelació.

En cas de retard injustificat per part de ALBA CASTELLVI MIQUEL respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d’aquesta quantitat.

Desistiment

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix al Reglament (UE) 2016/679 i l’EL 3/2018, ALBA CASTELLVI MIQUEL informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recollide per ALBA CASTELLVI MIQUEL mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer sota la responsabilitat d’ALBA CASTELLVI MIQUEL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. De igual manera, ALBA CASTELLVI MIQUEL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant un escrit a l’adreça C/ RIERA 9 08775 TORRELAVIT – BARCELONA.

Si no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per contestar quantes consultes estimi oportunes, així com també per a l’enviament de la informació sol·licitada.

Legislació i jurisdicció aplicable

ALBA CASTELLVI MIQUEL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De haver-hi qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència. ALBA CASTELLVI MIQUEL té el seu domicili en C/ RIERA 9 08775 TORRELAVIT – BARCELONA, ESPANYA.