Segons s’indica al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016, ALBA CASTELLVI MIQUEL amb NIF 46763871H informa a l’Usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per ALBA CASTELLVI MIQUEL. Tanmateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

Quan les dades de caràcter personal siguin obtingudes de l’Usuari a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d’un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres supòsits expressament establerts per la llei o quan així ho autoritzi l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà donar compliment al deure d’informació que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant a l’interessat, almenys, la informació bàsica següent:

a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.

b) La finalitat del tractament.

c) La manera en què l’afectat podrà exercitar els drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.

Tanmateix, els responsables i encarregats del tractament o, si s’escau, els seus representants hauran de mantenir el registre d’activitats de tractament a què es refereix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que la empresa o organització ocupin menys de 250 persones, amb l’excepció que el tractament que realitzi pugui comportar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades en l’article 9, apartat 1, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l’article 10 del Reglament (UE) 2016/679.

Finalment, l’article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d’establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el dany accidental. Això implica l’establiment de mesures tècniques i organitzatives orientades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s’han dut a terme (responsabilitat proactiva).

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari que envia la seva informació a ALBA CASTELLVI MIQUEL és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses. En aquest sentit, s`exonera a ALBA CASTELLVI MIQUEL de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

ALBA CASTELLVI MIQUEL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font. Tampoc assumeix cap responsabilitat en quant a eventuals perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a ALBA CASTELLVI MIQUEL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ALBA CASTELLVI MIQUEL sempre que procedeixi de fonts alienes a ALBA CASTELLVI MIQUEL.

Cessió de dades a tercers

ALBA CASTELLVI MIQUEL no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el supòsit de cedir-les a un tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016.

Conservació de les dades

El temps de conservació serà l’indispensable, i haurà de mantenir-se com a mínim:

• 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …)

• 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)

• 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …)

• 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal a ALBA CASTELLVI MIQUEL C/ RIERA 9 08775 TORRELAVIT – BARCELONA o a l’email juntament amb prova vàlida en dret, com una fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part d’ALBA CASTELLVI MIQUEL, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

ALBA CASTELLVI MIQUEL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com també a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, ALBA CASTELLVI MIQUEL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb antelació a la seva posada en pràctica.

* reCAPTCHA

Utilitzem el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google, ara en endavant) per protegir les dades enviades a través dels formularis de les pàgines dels nostres usuaris. Aquest servei permet diferenciar les dades enviades per persones dels missatges automatitzats i suposa la transmissió de l’adreça IP i altres dades requerides per Google per a l’ús del servei reCAPTCHA. Amb aquesta finalitat, les dades seran transmeses a Google per poder ser utilitzades. L’adreça IP serà encriptada per Google en els estats membres de la Unió Europea així com en els estats associats a l’espai econòmic europeu. Només en alguns casos excepcionals, les adreces IP seran transmeses al servidor de Google als Estats Units per a la seva encriptació. En nom del propietari d’aquest lloc web, Google utilitzarà aquestes informacions per avaluar l’ús del servei per part dels usuaris. L’adreça IP transmesa per reCAPTCHA es mantindrà separada d’altres dades de Google. Per aquestes dades és vàlida la política de privacitat de Google. Tots els detalls sobre la política de privadesa de Google es poden llegir a la pàgina https://www.google.com/intl/es/…

Al utilitzar el servei reCAPTCHA, l’usuari consent el tractament de les dades sobre ell de les que Google disposa en la forma i propòsits abans establerts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

Per donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ALBA CASTELLVI MIQUEL informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials facebook, twitter, instagram i youtube amb la finalitat principal de donar publicitat als seus serveis.

L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per ALBA CASTELLVI MIQUEL, mostrant així el seu interès en la informació que es publica a la Xarxa. Al unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’Usuari pot accedir a tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

ALBA CASTELLVI MIQUEL tindrà accés i podrà tractar aquella informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només seran utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social i no seran incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant ALBA CASTELLVI MIQUEL, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016, ha de tenir en compte els següents matisos:

*Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.

*Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de ALBA CASTELLVI MIQUEL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-ho davant la Xarxa Social.

*Supressió i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de ALBA CASTELLVI MIQUEL, per exemple, deixar de seguir el perfil.

*Portabilitat: es preveu la possibilitat de transmetre les dades d’un responsable a un altre, de manera que l’interessat tindrà dret a que les seves dades personals es transmetin directament quan siguin tècnicament possible.

*Limitació: Es tracta d’una mesura cautelar que redueix el tractament de les dades personals a la conservació. Els supòsits en què l’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades estan taxats per la norma i són:

-Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos.

-Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.

-Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

-Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament exercitant el seu dret d’oposició, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

ALBA CASTELLVI MIQUEL realitzarà les següents actuacions:

• Accés a la informació pública del perfil.

• Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina d’ALBA CASTELLVI MIQUEL.

• Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

• Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’Usuari.

L’Usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions accedint a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’Usuari, una vegada unit a la pàgina d’ALBA CASTELLVI MIQUEL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’Usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, ALBA CASTELLVI MIQUEL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

ALBA CASTELLVI MIQUEL no es farà responsable dels continguts que lliurement publiqui un usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, motiu pel qual ell mateix serà el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part d’ALBA CASTELLVI MIQUEL, però si que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

ALBA CASTELLVI MIQUEL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa xarxa, complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra cap de les nostres promocions, i tampoc està associada a cap d’elles.

Publicitat

ALBA CASTELLVI MIQUEL utilitzarà la Xarxa Social per publicar els seus serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del REGLAMENT (UE) 2016/679 i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina d’ALBA CASTELLVI MIQUEL que ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook, https://es-es.facebook.com/privacy…

Twitter, https://twitter.com/privacy

Instagram, http://instagram.com/about/…

Youtube, https://www.youtube.com/static?…